Canal de denuncias e reclamacións

Que é o Canal de Denuncias ou Reclamacións?
É un mecanismo a través do que se poden detectar as irregularidades que poidan poñer en risco ao Concello e aos traballadores que presten nela os seus servizos.
Este sistema permite aos empregados, cidadáns, provedores, etc. do Concello de forma confidencial, comunicar aquelas situacións irregulares que poidan coñecer.
Os seus datos
De acordo co que establece a Lei Orgánica 15/1999, de 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado que é responsable o Concello de Ames. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Concello situada na Praza do Concello, 2, 15220 Bertamiráns (A Coruña), ou ben mediante o formulario electrónico que se atopa na sede electrónica do Concello.
Presentar denuncia ou reclamación